Authors:

  • Jane Kim

Citations

Xu, Mengque, Yuqin Shen, Mengsha Cen, Yubin Zhu, Fangli Cheng, Linlin Tang, Xia Zheng, John J Kim, Ning Dai and Weiling Hu. 2021. Modulation of the Gut Microbiota-farnesoid X Receptor Axis Improves Deoxycholic Acid-induced Intestinal Inflammation in Mice. Journal of Crohns and Colitis 15, no. 7 (July): 1197-1210.