Authors:

  • Bruno Sergi

Citations

Sergi, Bruno S., Elena G. Popkova, Kseniya V. Borzenko and Natalia V. Przhedetskaya. 2019. "Public–Private Partnerships as a Mechanism of Financing Sustainable Development" in Financing Sustainable Development, edited by Magdalena Ziolo and Bruno S. Sergi. New York: Springer International Publishing.